Kisa’w pral vote nan pwochenn eleksyon Popilѐ a?

Kisa’w pral vote nan pwochenn eleksyon Popilѐ a?

25 oktòb, sitwayen yo pral resevwa 2 papye vòt yo:

  1. Premye papye a pral konsilte "Eske’w vle ou minm yon nouvo konstitisyon?" (Apwouve / Rejete)

  2. Dezyѐm papye a pral konsilte "Ki tip de ògann ki ta dwe nan nouvo konstitisyon an?" (Konvansyon melanje konstitisyonѐl / Konvansyon konstitisyonѐl)


Epi kile vòt l’ap valab?


Yon vòt valab , lѐ’l eksprime byen klѐ yon sѐl opsyon. Li dwe make avѐk yon liy vѐtikal epi

yon plim ble.


(tradiksyon / traducción: Yvenson Lubin)

6 vistas

CONTACTO